Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

H­oạt động kiếm Xu & Vật Phẩm

 • Trang chủ
 • > H­oạt động kiếm Xu & Vật Phẩm

H­oạt động kiếm Xu & Vật Phẩm Tại Máy Chủ Võ Lâm Miễn Phí

 

Thời Gian

Tên Hoạt Động

Điều Kiện Tham Gia

Phần thưởng

00h00 00h05 - Boss Tiểu Hoàng Kim Môn Phái

Bản đồ

Môn phái

 • Tiền đồng =10, Mảnh áo nhu tình = 3, Hành Hiệp Lệnh = 3
 • Random: Trấn Phái Linh Đơn, Trấn phái linh dược, TTK, VLMT, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

Phong Lăng Độ

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5 + Hành Hiệp Lệnh 5 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Hành Hiệp Lệnh 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Hành Hiệp Lệnh 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1, Hành Hiệp Lệnh = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Hành Hiệp Lệnh = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

00h15 BOSS HKMP Mới Thôn Trấn
 • Tiền đồng = 30 + Random: Võ Lâm mật tịch, tẩy tuỷ kinh, trấn phái Linh đơn, trấn phái linh dược, mảnh nhu tình = 5, Hành hiệp lệnh = 5, Tờ Tiền 50.000
00h15 Sát Thủ Thần Bí Thành Thị
 • Tiền đồng = 50 + Random: Võ Lâm mật tịch, tẩy tuỷ kinh, trấn phái Linh đơn, trấn phái linh dược, mảnh nhu tình = 5, Hành hiệp lệnh = 5, Tờ Tiền 50.000
01h00

Vượt Ải

STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Hành hiệp lệnh = 1, Random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần
02h00

Phong Lăng Độ

(Khung giờ 2h - 8h giảm 1/4 thưởng )

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5 + Hành Hiệp Lệnh 5 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Hành Hiệp Lệnh 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Hành Hiệp Lệnh 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1, Hành Hiệp Lệnh = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Hành Hiệp Lệnh = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

03h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Hành hiệp lệnh = 1, Random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần
04h00

Phong Lăng Độ

(Khung giờ 2h - 8h giảm 1/4 thưởng )

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5 + Hành Hiệp Lệnh 5 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Hành Hiệp Lệnh 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Hành Hiệp Lệnh 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1, Hành Hiệp Lệnh = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Hành Hiệp Lệnh = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

05h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Hành hiệp lệnh = 1, Random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần
06h00

Phong Lăng Độ

(Khung giờ 2h - 8h giảm 1/4 thưởng )

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5 + Hành Hiệp Lệnh 5 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Hành Hiệp Lệnh 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Hành Hiệp Lệnh 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1, Hành Hiệp Lệnh = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Hành Hiệp Lệnh = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

07h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Hành hiệp lệnh = 1, Random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần
08h00

Phong Lăng Độ

(Khung giờ 2h - 8h giảm 1/4 thưởng )

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5 + Hành Hiệp Lệnh 5 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Hành Hiệp Lệnh 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Hành Hiệp Lệnh 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1, Hành Hiệp Lệnh = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Hành Hiệp Lệnh = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

08h40 Boss Tiểu Hoàng Kim

Random

13 Động

 • Tiền đồng =10, Mảnh áo nhu tình = 3, Hành Hiệp Lệnh = 3
 • Random: Trấn Phái Linh Đơn, Trấn phái linh dược, TTK, VLMT, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
09h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Hành hiệp lệnh = 1, Random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần
Tống kim x2 FREE

Thưởng tích lũy cuối trận: 

 • 6,000 điểm: Mảnh Nhu tình = 1, Hành Hiệp Lệnh = 1
 • 10.000 điểm:Tiền đồng = 5, Hộ Tiêu Lệnh =1, Mảnh Nhu tình = 1, Hành Hiệp Lệnh = 1, RandomTờ Tiền 50.000
 • 15.000 điểm: Mảnh nhu tình = 1, Hành Hiệp Lệnh = 1, Random: Trấn phái Linh Đơn, Trấn Phái Linh Dược

TOP Tống kim Tuần: < Nhận Thưởng vào thứ 2 hàng tuần >

 • TOP 1: Xu = 1000, Nhất kỷ =1, Linh đơn, Linh dược, TTK, VLMT, Mảnh Ngựa = 10
  • Danh hiệu: Tứ Hải Dương Danh + SL 500 + KTC 5% (3 ngày)
 • TOP 2:  Xu = 500, Nhất kỷ =1, Linh đơn, Linh dược, TTK, VLMT, Mảnh Ngựa = 6
  • Danh hiệu: Uy Trấn Cửu Châu + SL 400 + KTC 4% (3 ngày)
 • TOP 3:  Xu = 300, Nhất kỷ =1, Linh đơn, Linh dược, TTK, VLMT, Mảnh Ngựa = 3
  • Danh hiệu: Vang Danh Thiên Hạ + SL 300 + KTC 3% (3 ngày)
 • TOP 4-10:  Xu = 200, Nhất kỷ =1, TTK, VLMT, Mảnh Ngựa = 2
  • Danh hiệu: Giang Hồ Hảo Thủ + SL 200 + KTC 2% (3 ngày)

Thưởng TOP TK Các trận:

 • TOP 1: 30 xu
 • TOP 2: 20 xu
 • TOP 3: 10 Xu
 • TOP 4-10: 5 Xu

Trận 13h

 • TOP 1: 50 Xu
 • TOP 2: 40 Xu
 • TOP 3: 30 Xu
 • TOP 4-10: 10 Xu

Trận TK 21h:

 • TOP 1: 100 Xu + Danh Hiệu
 • TOP 2: 80 Xu + Danh Hiệu
 • TOP 3: 50 Xu + Danh Hiệu
 • TOP 4 - 10 = 10 Xu
10h00 Phong Lăng Độ LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5 + Hành Hiệp Lệnh 5 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Hành Hiệp Lệnh 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Hành Hiệp Lệnh 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1, Hành Hiệp Lệnh = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Hành Hiệp Lệnh = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

10h15 BOSS HKMP Mới Thôn Trấn
 • Tiền đồng = 30 + Random: Võ Lâm mật tịch, tẩy tuỷ kinh, trấn phái Linh đơn, trấn phái linh dược, mảnh nhu tình = 5, Hành hiệp lệnh = 5, Tờ Tiền 50.000
10h15 Sát Thủ Thần Bí Thành Thị
 • Tiền đồng = 50 + Random: Võ Lâm mật tịch, tẩy tuỷ kinh, trấn phái Linh đơn, trấn phái linh dược, mảnh nhu tình = 5, Hành hiệp lệnh = 5, Tờ Tiền 50.000
10h30 Viêm Đế AHT
 • Qua 10 ải: Tiền đồng = 3, Mảnh nhu tình = 2, Hành Hiệp Lệnh = 2
 • Đội thắng: Tiền đồng = 10+ Random: Tẩy Tuỷ kinh, Võ Lâm Mật Tịch, Lệnh bài ép ngựa, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Tẩy tuỷ kinh, võ lâm mật tịch, Tờ Tiền 50.000
 • Không Bang hội không thể tham gia
11h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Hành hiệp lệnh = 1, Random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần

Tống Kim x2

FREE  
12h00 12h05 - Boss Tiểu Hoàng Kim Môn Phái

Bản đồ

Môn Phái

 • Tiền đồng =10, Mảnh áo nhu tình = 3, Hành Hiệp Lệnh = 3
 • Random: Trấn Phái Linh Đơn, Trấn phái linh dược, TTK, VLMT, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

Đại Chiến Nguyệt Ca Đảo

Tương Dương Trung Tâm

 • Báo Danh Tương Dương Trung Tâm: Báo Danh Nguyệt Ca 198/201
 • Đủ 10 người Hoạt động Bắt đầu, ít hơn 10 người Hoạt động đóng
 • Sau 5 phút báo danh hoạt động chính thức bắt đầu, tiêu diệt hết quái từng ải sẽ xuât hiện BOSS đội trưởng, hết 10 ải tất cả triệu hồi về Map PK cuối, sau 2 phút chuyển PK loạn chiến. Đại hiệp nào mở được rương báu kết thúc hoạt động.
 • Tiêu diệt BOSS đội trưởng: Tiền đồng = 20, mảnh nhu tình = 3 + Hành Hiệp Lệnh = 3 + Random: Thuỷ tinh, THBT, TTK, VLMT, Trấn phái linh đơn, linh dược, Mảnh Ngựa. ( Vật phẩm rơi ra ai cũng có thể nhặt được ), Tờ Tiền 50.000
 • Phần thưởng mở rương báu: 100 xu + Hành Hiệp Lệnh = 10 + TTK + VLMT + 1 LB Gọi Boss Đại
12h30 BOSS Đại Hoàng Kim

Random

Bản đồ

 • Xu = 50, Mảnh nhu tình = 5 + Hành Hiệp Lệnh = 5 + Random: Thủy tinh, THBT, TTK, VLMT, Ngọc bội hiệp cốt, Kim bài lễ hộp, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, lệnh bài ép ngựa, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
13h00 Tống Kim x 3

Thần hành phù

Tống kim

 • Map Hoàng Sa Lâm Ngao Cũ: Chủ Nhật, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
 • Map Tống Kim Mới: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
14h00

Phong Lăng Độ

Đại Thuỷ Tặc

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5 + Hành Hiệp Lệnh 5 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Hành Hiệp Lệnh 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Hành Hiệp Lệnh 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1, Hành Hiệp Lệnh = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Hành Hiệp Lệnh = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

14h30 Viêm Đế AHT
 • Qua 10 ải: Tiền đồng = 3, Mảnh nhu tình = 2, Hành Hiệp Lệnh = 2
 • Đội thắng: Tiền đồng = 10+ Random: Tẩy Tuỷ kinh, Võ Lâm Mật Tịch, Lệnh bài ép ngựa, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Tẩy tuỷ kinh, võ lâm mật tịch, Tờ Tiền 50.000
 • Không Bang hội không thể tham gia
15h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Hành hiệp lệnh = 1, Random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần
Tống Kim x2

Thần hành phù

Tống kim

 •  
16h00 Phong Lăng Độ LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5 + Hành Hiệp Lệnh 5 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Hành Hiệp Lệnh 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Hành Hiệp Lệnh 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1, Hành Hiệp Lệnh = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Hành Hiệp Lệnh = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

16h40 BOSS Tiểu HK

Random

13 Động

 • Tiền đồng =10, Mảnh áo nhu tình = 3, Hành Hiệp Lệnh = 3
 • Random: Trấn Phái Linh Đơn, Trấn phái linh dược, TTK, VLMT, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
17h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Hành hiệp lệnh = 1, Random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần
Tống kim x2

Thần hành phù

Tống kim

 •  
18h00 Phong Lăng Độ LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5 + Hành Hiệp Lệnh 5 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Hành Hiệp Lệnh 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Hành Hiệp Lệnh 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1, Hành Hiệp Lệnh = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Hành Hiệp Lệnh = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

Liên Đấu

Song đấu

Đơn Đấu

Tam Đấu

Cập Nhật..........

Sứ Giả Liên Đấu 7 thành

Diễn Ra từ ngày 08 đến 28 hàng tháng

Điểm sếp hạng thưởng như sau:

 • TOP 1 = 10.000
 • TOP 2 = 8.000
 • TOP 3 = 6.000
 • TOP 4 = 4.000
 • TOP 5 - 8 = 2.000
 • TOP 9 - 16= 1.000
 • TOP 17-32 = 500
 • TOP 33-64 = 200
18h15 BOSS HKMP Mới Thôn Trấn
 • Tiền đồng = 30 + Random: Võ Lâm mật tịch, tẩy tuỷ kinh, trấn phái Linh đơn, trấn phái linh dược, mảnh nhu tình = 5, Hành hiệp lệnh = 5, Tờ Tiền 50.000
18h15 Sát Thủ Thần Bí Thành Thị
 • Tiền đồng = 50 + Random: Võ Lâm mật tịch, tẩy tuỷ kinh, trấn phái Linh đơn, trấn phái linh dược, mảnh nhu tình = 5, Hành hiệp lệnh = 5, Tờ Tiền 50.000
19h00

Loạn Chiến

(Thứ 2-7)

Tương dương

LB Lệnh Bài Hoạt động

 • Báo danh cần có lệnh bài hoạt động ( Mua tại shop tống kim)
 • Tối Thiểu 10 người mới mở hoạt động, ít hơn hệ thống tự hủy
 • Giết 1 người nhận được 01 Xu
 • Nhặt được quả Hoàng kim: Nhận 50 xu, VLMT, TTK, 1 Bộ Thuỷ Tinh, 1 THBT, 1 Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

Đại Hội Võ Lâm

Hình Thức đơn đấu tự do

( Chủ Nhật )

LB Lệnh Bài Hoạt động

Tương Dương

 • Báo danh cần có lệnh bài hoạt động mua tại shop tống kim ( 5k điểm Tống kim, vào báo danh, lập chiến đội, rồi vào map đợi xếp cặp thi đấu )
 • Tối Thiểu 10 người mới mở hoạt động, ít hơn hệ thống tự hủy, lẻ người ngẫu nhiên vào vòng 2
 • Thưởng vòng loại:
  • Thắng trận : Xu = 5, Mảnh Nhu Tình =3 , Hành Hiệp Lệnh = 3
  • Hòa : Xu =2, Mảnh Nhu tình = 2, Hành Hiệp Lệnh = 2(Ngẫu nhiên người vào vòng sau)
  • Thua trận: Xu = 1, Mảnh Nhu Tình = 1, Hành Hiệp Lệnh = 1
 • Thưởng Vô địch: 
  • 150 xu, Tẩy tuỷ kinh, võ lâm mật tịch, Trấn Phái Linh Đơn, Trấn Phái Linh Dược
  • Danh Hiệu  + Vòng Sáng : Võ lâm chí tôn+ SL 500 + KTC5% (3 ngày)
  • RandomTờ Tiền 50.000
19h30 BOSS Đại Hoàng Kim

Random

Bản đồ

 • Xu = 50, Mảnh nhu tình = 5 + Hành Hiệp Lệnh = 5 + Random: Thủy tinh, THBT, TTK, VLMT, Ngọc bội hiệp cốt, Kim bài lễ hộp, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, lệnh bài ép ngựa, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
20h00 Công thành chiến Thứ 6  
 • Cập nhật...

Hạt Hoàng Kim

Hạt Huy Hoàng

BOSS  bãi quả

(Thứ 3, 5, 7)

(Thứ 2, 4, 6)

Đấu trường Sinh tử

 

 • Quả Hoàng Kim: Xu = 30, Mảnh Nhu tình = 3, Hành Hiệp Lệnh = 3 + Random:  Thuỷ Tinh, THBT, TTK, VLMT, Trấn Phái, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Ăn Quả Huy hoàng: Xu = 1
 • BOSS Bảo kê bãi quả: Phần thưởng Giống Boss Đại Hoàng Kim
 • Map Đấu trường Sinh tử: Xuất Hiện 3 lần Mỗi đợt 5 quả HK + Quả Huy Hoàng + Boss Bảo kê Bãi Hạt 20h15ph < Thần hành Phù: Đến Nơi Hoạt động PK > Đấu trường Sinh Tử >. Sau 5 phút không hái quả tự biến mất.

Tranh Đoạt Bang Hội

(Cập Nhật)

Thứ 4

Tương Dương 197/200

 • Bang hội Chiếm lập dương & Không có bang nào chiếm 2 trụ là chiến thắng Hoặc Bang hội chiếm 2 trụ là bang chiến thắng
 • Phần Thưởng: 
  • Xu = 300, Mảnh Nhu tình =30
  • Random: Thuỷ tinh, THBT, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, VLMT, TTK, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

Vận Tiêu Bang

(Cập Nhật)

 

Hoa Sơn Chiến

THP

 • Nhận tiêu: 169/195 Hoa Sơn Chiến <Đến 20h25 Nhận tiêu biến mất>
 • Trả tiêu: 195/177 Hoa Sơn Chiến < Đến 20h35 hết trả được tiêu>
 • Phần Thưởng: 
  • Xu = 300, Mảnh Nhu tình =30
  • Random: Thuỷ tinh, THBT, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, VLMT, TTK, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

Đoạt cờ Bang hội

(Cập Nhật)

Tương dương trung tâm
 • Diễn ra từ 20h00 đến 20h30. Bang chủ các bang & các thành viên tham gia đoạt cờ ( bao danh tại tương dương trung tâm để vào map Tranh Đoạt cờ. 
 • Cờ hiệu sẽ xuất hiện tại vị trí trung tâm của bản đồ, Bang chủ là người cướp cờ và các thành viên bảo vệ đến điểm trả cờ tại 1 trong 4 vị trí xung quanh và ghi 1 điểm.
 • Bang Hội nào có nhiều điểm nhất là bang hội chiến thắng và nhận thưởng, trường hợp = điểm nhau thì không có thưởng.
 • Phần Thưởng: 
  • Xu = 300, Mảnh Nhu tình =30
  • Random: Thuỷ tinh, THBT, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, VLMT, TTK, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

Siêu Boss Tần thuỷ Hoàng

 BOSS: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Kim Quy

(Chủ Nhật)

Lăng Tần Thuỷ Hoàng

Chủ Nhật

THP

 • Tiêu Diệt 4 BOSS Thần Thú : Thưởng 50 Xu/1 BOSS + Random: Thuỷ Tinh, THBT, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, VLMT, TTK, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Tiêu Diệt Tần thuỷ Hoàng: Thưởng 300 Xu + VLMT, TTK, Trấn Phái linh đơn, Trấn Phái Linh Dược + Random: Tờ Tiền 50.000

Thách Đấu Bang Hội

Thứ 3, 5, 7

Bản đồ TĐBH

 • Thứ 3, 5, 7 Hệ thống mở hoạt động thách đấu bang hội giữa các bang, Hình thức Tống kim thiên tử < bảo vệ nguyên soái >
 • Trước 30 phút (19h15) 2 bang hội đã cà khịa nhau, vào mà chiến = thực lực khỏi gáy = bàn phím. 2 Bang chủ của 2 bang đi chuyển đến bản đồ Tống kim bang hội, tổ đội với nhau và chọn hình thức thi đấu. 100 xu - 10.000 xu
 • Hệ thống thông báo thành công và đến 19h50 bắt đầu vào map PK, Random bên tống bên Kim và Random map trên, map dưới.
20h35 Viêm Đế AHT
 • Qua 10 ải: Tiền đồng = 3, Mảnh nhu tình = 2, Hành Hiệp Lệnh = 2
 • Đội thắng: Tiền đồng = 10+ Random: Tẩy Tuỷ kinh, Võ Lâm Mật Tịch, Lệnh bài ép ngựa, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Tẩy tuỷ kinh, võ lâm mật tịch, Tờ Tiền 50.000
 • Không Bang hội không thể tham gia
21h00

Thiên tử

Thứ 2

Bang chiếm BK &

Bang Chiếm LA

 • Cập nhật...
Tống Kim 4x FREE
 • Map Hoàng Sa Lâm Ngao Cũ: Chủ Nhật, Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
 • Map Tống Kim Mới: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
22h00

Phong Lăng Độ

Đại Thuỷ Tặc

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5 + Hành Hiệp Lệnh 5 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Hành Hiệp Lệnh 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Hành Hiệp Lệnh 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1, Hành Hiệp Lệnh = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Hành Hiệp Lệnh = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

22h30 BOSS Đại Hoàng Kim

Random

Bản đồ

 • Xu = 50, Mảnh nhu tình = 5 + Hành Hiệp Lệnh = 5 + Random: Thủy tinh, THBT, TTK, VLMT, Ngọc bội hiệp cốt, Kim bài lễ hộp, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, lệnh bài ép ngựa, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
23h00 Vượt ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Hành hiệp lệnh = 1, Random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần
Tống kim x3 FREE
 •  

Hoạt

động

khác

Vận tiêu cá nhân Hộ Tiêu lệnh
 • Ngày 2 lần ( từ 7h đến 23h ), nhận tiêu tại Ba lăng huyện 3h, Lệnh bài hộ tiêu (tham gia Tống Kim được 10.000 điểm nhận được)
 • Phần thưởng giao tiêu: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 2, Hành Hiệp Lệnh = 2 + Random: LB ép ngựa, thuỷ tinh, THBT, VLMT, TTK, Mảnh Ngựa, Trấn Phái Linh Đơn, Trấn Phái Linh Dược, Tờ Tiền 50.000
 • Phần thưởng cướp tiêu: Tiền đồng = 1, Mảnh nhu tình = 1, Hành Hiệp Lệnh = 1 
Dã tẩu 40 NV/ Ngày
 • Hoàn thành 10,20,30 nhiệm vụ không Huỷ : 2 Mảnh Nhu tình + 2 Hành Hiệp Lệnh + Random:  TTK, VLMT, Thuỷ Tinh, THBT, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, mảnh ngựa, mã bài bôn tiêu, mã bài phiên vũ, Nhất kỷ 3 ngày, Lễ bao mặt nạ chiến trường
 • Hoàn thành 40 nhiệm vụ không huỷ 100% nhận được: Random:  TTK, VLMT, 1 bộ Thuỷ Tinh + THBT, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, mảnh ngựa, mã bài bôn tiêu, mã bài phiên vũ, , Nhất kỷ 3 ngày, Lẽ bao mặt nạ chiến trường 

Boss Sát Thủ

(Tổ đội không nhận được phần thưởng)

Map 9x
 • Tiêu Diệt Boss sát thủ nhận : Mảnh Nhu Tình = 1, Hành Hiệp Lệnh = 1
Viêm Đế Trúc Ông

Ba Lăng Huyện

201/200

 • Tham Gia Hoạt động Viêm đế, thu thập điểm PK tiêu giệt địch. Đủ 15 PK đổi lấy xu
 • Đổi Rương Viêm Đế 3 ngày: thứ 7 + Chủ nhật

Câu cá

Dương Châu

Cần Câu
 • Cập nhật
Lôi Đài Bang Hội Tương Dương trung tâm
 • Cập Nhật

Tín Sứ

Thiên Bảo Khố

Dịch Quan
 • Cập nhật...
Tr­ứng Thần Tứ Linh

Lâm An Bắc

192/182

 • Cập nhật...
Các hoạt động mới...  
 • Cập nhật...

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm Miễn Phí không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster