Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

H­oạt động kiếm Xu & Vật Phẩm

 • Trang chủ
 • > H­oạt động kiếm Xu & Vật Phẩm

H­oạt động kiếm Xu & Vật Phẩm Tại Máy Chủ Võ Lâm Miễn Phí

 

Thời Gian

Tên Hoạt Động

Điều Kiện Tham Gia

Phần thưởng

00h00 00h05 - Boss Tiểu Hoàng Kim Môn Phái

Bản đồ

Môn phái

 • Tiền đồng =10, Mảnh áo nhu tình = 3
 • Random: Trấn Phái Linh Đơn, Trấn phái linh dược, TTK, VLMT, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

Phong Lăng Độ

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5+ Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

00h15 BOSS HKMP Mới Thôn Trấn Random: Tờ Tiền 50.000
00h15 Sát Thủ Thần Bí Thành Thị Random: Tờ Tiền 50.000
01h00

Vượt Ải

STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần
02h00

Phong Lăng Độ

(Khung giờ 2h - 8h giảm 1/4 thưởng )

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5+ Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

03h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Kim Bài Vượt ải, Random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần
04h00

Phong Lăng Độ

(Khung giờ 2h - 8h giảm 1/4 thưởng )

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5+ Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

05h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Kim Bài Vượt ải, Random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần
06h00

Phong Lăng Độ

(Khung giờ 2h - 8h giảm 1/4 thưởng )

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5+ Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

07h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Kim Bài Vượt ải, random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần
08h00

Phong Lăng Độ

(Khung giờ 2h - 8h giảm 1/4 thưởng )

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5+ Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

09h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Kim Bài Vượt ải, random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần
Tống kim x2 FREE

Thưởng tích lũy cuối trận: 

 • 6,000 điểm: Mảnh Nhu tình = 1
 • 10.000 điểm: Kim Bài Tống Kim =1, Tiền đồng = 5, Hộ Tiêu Lệnh =1, random: Tờ Tiền 50.000
 • 15.000 điểm: Mảnh nhu tình = 1, Random: Trấn phái Linh Đơn, Kim bài lễ hộp

TOP Tống kim Tuần: < Nhận Thưởng vào thứ 2 hàng tuần >

 • TOP 1: Xu = 1000, Nhất kỷ =1, Linh đơn, Linh dược, TTK, VLMT, Mảnh Ngựa = 10
  • Vòng Sáng: Hùng Bá Thiên Hạ
 • TOP 2:  Xu = 500, Nhất kỷ =1, Linh đơn, Linh dược, TTK, VLMT, Mảnh Ngựa = 6
  • Vòng Sáng: Vang Danh Giang Hồ
 • TOP 3:  Xu = 300, Nhất kỷ =1, Linh đơn, Linh dược, TTK, VLMT, Mảnh Ngựa = 3
  • Vòng Sáng: Hoàng Đồ bá Nghiệp

Thưởng TOP TK Các trận:

 • TOP 1: 30 xu
 • TOP 2: 20 xu
 • TOP 3: 10 Xu
 • TOP 4-10: 5 Xu

Trận 13h

 • TOP 1: 50 Xu
 • TOP 2: 40 Xu
 • TOP 3: 30 Xu
 • TOP 4-10: 10 Xu

Trận TK 21h:

 • TOP 1: 100 Xu + Danh Hiệu
 • TOP 2: 80 Xu + Danh Hiệu
 • TOP 3: 50 Xu + Danh Hiệu
 • TOP 4 - 10 = 10 Xu
10h00 Phong Lăng Độ LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5+ Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

10h15 BOSS HKMP Mới Thôn Trấn Random: Tờ Tiền 50.000
10h15 Sát Thủ Thần Bí Thành Thị Random: Tờ Tiền 50.000
10h25 Viêm Đế AHT
 • Qua 10 ải: Tiền đồng = 3, Mảnh nhu tình = 2, 
 • Đội thắng: Tiền đồng = 10, Mảnh Nhu tình = 2 + Random: Lệnh bài ép ngựa, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Tẩy tuỷ kinh, võ lâm mật tịch, Tờ Tiền 50.000
 • Không Bang hội không thể tham gia
11h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Kim Bài Vượt ải, Random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần

Tống Kim x2

FREE  
12h00 12h05 - Boss Tiểu Hoàng Kim Môn Phái

Bản đồ

Môn Phái

 • Tiền đồng =10, Mảnh áo nhu tình = 3
 • Random: Trấn Phái Linh Đơn, Trấn phái linh dược, TTK, VLMT, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

Đại Chiến Nguyệt Ca Đảo

Tương Dương Trung Tâm

 

LB Lệnh Bài Hoạt động

 • Báo Danh Tương Dương Trung Tâm: Cần 1 Lệnh Bài Hoạt Động ( Mua shop TK = 5k Điểm )
 • Đủ 10 người Hoạt động Bắt đầu, ít hơn 10 người Hoạt động đóng
 • Sau 5 phút báo danh hoạt động chính thức bắt đầu, tiêu diệt hết quái từng ải sẽ xuât hiện BOSS đội trưởng, hết 10 ải tất cả triệu hồi về Map PK cuối, sau 2 phút chuyển PK loạn chiến. Đại hiệp nào mở được rương báu kết thúc hoạt động.
 • Tiêu diệt BOSS đội trưởng: Tiền đồng = 20, mảnh nhu tình = 3 + Random: Thuỷ tinh, THBT, TTK, VLMT, Trấn phái linh đơn, linh dược, Mảnh Ngựa. ( Vật phẩm rơi ra ai cũng có thể nhặt được ), Tờ Tiền 50.000
 • Phần thưởng mở rương báu: 100 xu + TTK + VLMT + 1 LB Gọi Boss Đại, Tờ Tiền 50.000
12h30 BOSS Đại Hoàng Kim

Random

Bản đồ

 • Xu = 50, Mảnh nhu tình = 5 + Random: Thủy tinh, THBT, TTK, VLMT, Ngọc bội hiệp cốt, Áo Nhu tình cân quốc nghê thường, Kim bài lễ hộp, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, lệnh bài ép ngựa, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
13h00 Tống Kim x 3

Thần hành phù

Tống kim

 • Map Hoàng Sa Lâm Ngao Cũ: Chủ Nhật, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
 • Map Tống Kim Mới: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
14h00

Phong Lăng Độ

Đại Thuỷ Tặc

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5+ Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

14h25 Viêm Đế AHT
 • Qua 10 ải: Tiền đồng = 3, Mảnh nhu tình = 2, 
 • Đội thắng: Tiền đồng = 10, Mảnh Nhu tình = 2 + Random: Lệnh bài ép ngựa, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Tẩy tuỷ kinh, võ lâm mật tịch, Tờ Tiền 50.000
 • Không Bang hội không thể tham gia
15h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần
Tống Kim x2

Thần hành phù

Tống kim

 •  
16h00 Phong Lăng Độ LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5+ Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

17h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần
Tống kim x2

Thần hành phù

Tống kim

 •  
18h00

Đại Hội Võ Lâm

Thứ 2- thứ 7

LB Lệnh Bài Hoạt động

Tương Dương

 • Báo danh cần có lệnh bài hoạt động mua tại shop tống kim
 • Tối Thiểu 10 người mới mở hoạt động, ít hơn hệ thống tự hủy, lẻ người ngẫu nhiên vào vòng 2
 • Thưởng vòng loại:
  • Thắng trận : 5 Mảnh Nhu Tình + 5 Xu
  • Hòa : 2 Mảnh Nhu Tình + 2 Xu ( Ngẫu nhiên chọn người vào vòng sau )
  • Thua trận: 1 Mảnh Nhu Tình + 1 Xu
 • Thưởng Vô địch: 
  • 150 xu, Tẩy tuỷ kinh, võ lâm mật tịch, vòng sáng 3 ngày, Random: Tờ Tiền 50.000
18h15 BOSS HKMP Mới Thôn Trấn Random: Tờ Tiền 50.000
18h15 Sát Thủ Thần Bí Thành Thị Random: Tờ Tiền 50.000
18h40 BOSS Tiểu HK

Random

13 Động

 • Tiền đồng =10, Mảnh áo nhu tình = 3
 • Random: Trấn Phái Linh Đơn, Trấn phái linh dược, TTK, VLMT, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
19h00

Loạn Chiến

(Thứ 2-7)

Tương dương

LB Lệnh Bài Hoạt động

 • Báo danh cần có lệnh bài hoạt động ( Mua tại shop tống kim)
 • Tối Thiểu 10 người mới mở hoạt động, ít hơn hệ thống tự hủy
 • Giết 1 người nhận được 01 Xu
 • Nhặt được quả Hoàng kim: Nhận 100 xu, VLMT, TTK, 1 Bộ Thuỷ Tinh, 1 THBT, 1 Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

Lôi đài bang hội

(Chủ nhật)

 

Tương Dương 

 • Cập nhật...
19h30 BOSS Đại Hoàng Kim

Random

Bản đồ

 • Xu = 50, Mảnh nhu tình = 5 + Random: Thủy tinh, THBT, TTK, VLMT, Ngọc bội hiệp cốt, Áo Nhu tình cân quốc nghê thường, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, lệnh bài ép ngựa, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
20h00 Công thành chiến Thứ 6  
 • Cập nhật...

Hạt Hoàng Kim

Hạt Huy Hoàng

BOSS  bãi quả

(Thứ 3, 5, 7)

Đấu trường Sinh tử

 

 • Quả Hoàng Kim: Xu = 30, Mảnh Nhu tình = 3 + Random:  Thuỷ Tinh, THBT, TTK, VLMT, Trấn Phái, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Ăn Quả Huy hoàng: Xu = 1, Mảnh nhu tình =1
 • BOSS Bảo kê bãi quả: Phần thưởng Giống Boss Đại Hoàng Kim
 • Map Đấu trường Sinh tử: Xuất Hiện 3 lần Mỗi đợt 5 quả HK + Quả Huy Hoàng + Boss Bảo kê Bãi Hạt 20h15ph < Thần hành Phù: Đến Nơi Hoạt động PK > Đấu trường Sinh Tử >. Sau 5 phút không hái quả tự biến mất.

Tranh Đoạt Bang Hội

(Thứ 2: 21h00 -

Mở Báo danh khi có Thiên Tử & Có 2 Bang không đánh Thiên Tử)

Thứ 4

Tương Dương 197/200

 • Bang hội Chiếm lập dương & Không có bang nào chiếm 2 trụ là chiến thắng Hoặc Bang hội chiếm 2 trụ là bang chiến thắng
 • Phần Thưởng: 
  • Xu = 300, Mảnh Nhu tình =30
  • Random: Thuỷ tinh, THBT, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, VLMT, TTK, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

Vận Tiêu Bang

(Thứ 6 - Có CTC tắt)

 

Hoa Sơn Chiến

THP

 • Nhận tiêu: 169/195 Hoa Sơn Chiến <Đến 20h25 Nhận tiêu biến mất>
 • Trả tiêu: 195/177 Hoa Sơn Chiến < Đến 20h35 hết trả được tiêu>
 • Phần Thưởng: 
  • Xu = 300, Mảnh Nhu tình =30
  • Random: Thuỷ tinh, THBT, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, VLMT, TTK, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

Đoạt cờ Bang hội

(Thứ 2)

Tương dương trung tâm
 • Diễn ra từ 20h00 đến 20h30. Bang chủ các bang & các thành viên tham gia đoạt cờ ( bao danh tại tương dương trung tâm để vào map Tranh Đoạt cờ. 
 • Cờ hiệu sẽ xuất hiện tại vị trí trung tâm của bản đồ, Bang chủ là người cướp cờ và các thành viên bảo vệ đến điểm trả cờ tại 1 trong 4 vị trí xung quanh và ghi 1 điểm.
 • Bang Hội nào có nhiều điểm nhất là bang hội chiến thắng và nhận thưởng, trường hợp = điểm nhau thì không có thưởng.
 • Phần Thưởng: 
  • Xu = 300, Mảnh Nhu tình =30
  • Random: Thuỷ tinh, THBT, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, VLMT, TTK, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000

Siêu Boss Tần thuỷ Hoàng

 BOSS: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Kim Quy

(Chủ Nhật)

Lăng Tần Thuỷ Hoàng

Chủ Nhật

THP

 • Tiêu Diệt 4 BOSS Thần Thú : Thưởng 50 Xu/1 BOSS + Random: Thuỷ Tinh, THBT, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, VLMT, TTK, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Tiêu Diệt Tần thuỷ Hoàng: Thưởng 300 Xu + VLMT, TTK, Trấn Phái linh đơn, Trấn Phái Linh Dược + Lễ Bao Mặt Nạ Tống Kim 7 Ngày Tuỳ Chọn Môn Phái, Tờ Tiền 50.000

Thách Đấu Bang Hội

Thứ 3, 5, 7

Bản đồ TĐBH

 • Thứ 3, 5, 7 Hệ thống mở hoạt động thách đấu bang hội giữa các bang, Hình thức Tống kim thiên tử < bảo vệ nguyên soái >
 • Trước 30 phút (19h15) 2 bang hội đã cà khịa nhau, vào mà chiến = thực lực khỏi gáy = bàn phím. 2 Bang chủ của 2 bang đi chuyển đến bản đồ Tống kim bang hội, tổ đội với nhau và chọn hình thức thi đấu. 100 xu - 10.000 xu
 • Hệ thống thông báo thành công và đến 19h50 bắt đầu vào map PK, Random bên tống bên Kim và Random map trên, map dưới.
20h35 Viêm Đế AHT
 • Qua 10 ải: Tiền đồng = 3, Mảnh nhu tình = 2, 
 • Đội thắng: Tiền đồng = 10, Mảnh Nhu tình = 2 + Random: Lệnh bài ép ngựa, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Tẩy tuỷ kinh, võ lâm mật tịch, Tờ Tiền 50.000
 • Không Bang hội không thể tham gia
21h00

Thiên tử

Thứ 2

Bang chiếm BK &

Bang Chiếm LA

 • Cập nhật...
Tống Kim 4x FREE
 • Map Hoàng Sa Lâm Ngao Cũ: Chủ Nhật, Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
 • Map Tống Kim Mới: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
22h00

Phong Lăng Độ

Đại Thuỷ Tặc

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 

 • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5+ Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 2:Tiền đồng 10, Mảnh nhu tình = 3 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 2 + Random: Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1

  Tiêu diệt đại thủy tặc: (14h00 & 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10 + Random:Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Mảnh Ngựa

22h15 BOSS HKMP Mới Thôn Trấn Random: Tờ Tiền 50.000
22h15 Sát Thủ Thần Bí Thành Thị Random: Tờ Tiền 50.000
22h25 BOSS Đại Hoàng Kim

Random

Bản đồ

 • Xu = 50, Mảnh nhu tình = 5 + Random: Thủy tinh, THBT, TTK, VLMT, Ngọc bội hiệp cốt, Áo Nhu tình cân quốc nghê thường, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, lệnh bài ép ngựa, Mảnh Ngựa, Tờ Tiền 50.000
22h40 Viêm Đế AHT
 • Qua 10 ải: Tiền đồng = 3, Mảnh nhu tình = 2, 
 • Đội thắng: Tiền đồng = 10, Mảnh Nhu tình = 2 + Random: Lệnh bài ép ngựa, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Tẩy tuỷ kinh, võ lâm mật tịch, Tờ Tiền 50.000
 • Không Bang hội không thể tham gia
23h00 Vượt ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Random: Tờ Tiền 50.000
 • Không có bang hội không thể tham gia
 • Ngày tham gia 3 lần
Tống kim x3 FREE
 •  
Hoạt động khác Vận tiêu cá nhân Hộ Tiêu lệnh
 • Ngày 2 lần ( từ 7h đến 23h ), nhận tiêu tại Ba lăng huyện 3h, Lệnh bài hộ tiêu (tham gia Tống Kim được 10.000 điểm nhận được)
 • Phần thưởng giao tiêu: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 2 + Random: LB ép ngựa, thuỷ tinh, THBT, VLMT, TTK, Mảnh Ngựa, Trấn Phái Linh Đơn, Trấn Phái Linh Dược, Tờ Tiền 50.000
 • Phần thưởng cướp tiêu: Tiền đồng = 1, Mảnh nhu tình = 1, Random: Tờ Tiền 50.000
Dã tẩu 40 NV/ Ngày
 • Hoàn thành 10,20,30 nhiệm vụ không Huỷ : 2 Mảnh Nhu tình + Random:  TTK, VLMT, Thuỷ Tinh, THBT, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, mảnh ngựa, mã bài bôn tiêu, mã bài phiên vũ, Mảnh kho báu, Nhất kỷ 3 ngày, Hoàng kim lễ hộp, Lẽ bao mặt nạ chiến trường
 • Hoàn thành 40 nhiệm vụ không huỷ 100% nhận được: Random:  TTK, VLMT, 1 bộ Thuỷ Tinh + THBT, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, mảnh ngựa, mã bài bôn tiêu, mã bài phiên vũ, Mảnh kho báu, Nhất kỷ 3 ngày, Hoàng kim lễ hộp, Lẽ bao mặt nạ chiến trường
Boss Sát Thủ Map 9x
 • Thu thập đủ 8 Boss nhận:  Mảnh nhu tình =1, Tiền đồng =1.
 • ==> Bấm vào Cẩm nang Hoạt động Hàng Ngày: Trả nhiệm vụ hàng ngày nhận thưởng
Cẩm Nang Hoạt động hàng ngày

 

 • Thu thập đủ 8 Boss nhận: Mảnh nhu tình =1, Tiền đồng =1.
 • ==> Bấm vào Cẩm nang Hoạt động Hàng Ngày: Trả nhiệm vụ hàng ngày nhận thưởng
Viêm Đế Trúc Ông

Ba Lăng Huyện

201/200

 • Tham Gia Hoạt động Viêm đế, thu thập điểm PK tiêu giệt địch. Đủ 15 PK đổi lấy xu

Câu cá

Dương Châu

Cần Câu
 • Cập nhật

Tín Sứ

Thiên Bảo Khố

Dịch Quan
 • Cập nhật...
Tr­ứng Thần Tứ Linh

Lâm An Bắc

192/182

 • Cập nhật...
Các hoạt động mới...  
 • Cập nhật...

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm Miễn Phí không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster